Contact - Samenkind

Ontwikkelcentrum voor jong en oud

Zoeken
Sluit dit tabje

Neem contact met Verena op

Contactgegevens

Verena Kraaij
Tel: 06-42346103
Email: verena@samenkind.nl
Adres: Willem de Zwijgerlaan 126
6904 CR Zevenaar

K.v.K. nummer: 63882329
BTW nummer: 169284128B01 

ZuiverFotografie©-VE013

Contactformulier.

Je mag zelf contact opnemen of laat hieronder je gegevens en wens achter en dan hoor je binnen uiterlijk een week van ons.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het te helemaal door te lezen. Maar in kort wil ik je aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg bij mij in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Verena Kraaij. De eigenaresse van Samenkind Coaching & Training, gevestigd in Zevenaar, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer  63882329

Doeleinden

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacy verklaring tenzij ik van tevoren je toestemming hiervoor heb verkregen.

 

Waarom ik jouw gegevens bewaar?
Jouw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer en social media accounts) zijn voor mij en voor mij alleen. Ik gebruik deze om contact met jou te houden over de afstemming die wij samen hebben in de relatie van mij; Verena als  trainer of coach en jij als coachee/ deelnemer van de diensten @ Samenkind coaching & training. Ik vraag alleen naar jouw contactgegevens nadat je toestemming hebt gegeven om met mij te werken. Zie je er na een oriëntatie van af dan is dat prima. Dan verdwijnen jouw eventuele gegevens uit mijn systeem.

Al mijn coachees/ deelnemers hebben de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment over zichzelf aan mij is verstrekt.

Verwerken persoonsgegevens

Mocht je ja zeggen op werken met mij (of het nu om coaching, workshops, opleiding of welke dienst dan maar ook van Samenkind Coaching & Training gaat) dan vraag ik je waarschijnlijk om meer gegevens. Bijvoorbeeld in een inschrijfformulier of tijdens een gesprek. Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. En mocht het nodig of zinvol zijn dat ik informatie over of van jou doorgeef dan is dat uiteraard alleen met jouw toestemming.

Beveiliging

Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar ik niets van jou. Alles wat we via WhatsApp of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, tablet en computer. Deze zijn beveiligd met een code.
Mijn website: www.samenkind.nl beschikt over een webwinkel. En een contactformulier. Alleen ik kan deze informatie inzien.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestanden die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Samenkind Coaching& Training. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt en voor de functionaliteiten van de webshop.

Niet digitale gegevens

Een enkele keer schrijf ik iets over jou op of bewaar iets wat je bij mij maakte. Ik bewaar dat in een afgesloten kast. En ik weet waar de sleutel verstopt is.

Je mag er dus gerust op zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder jouw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Termijnen waarop ik gegevens bewaar

Omdat we al genoeg te bewaren hebben in het leven zal ik jouw gegevens niet langer bewaren dan logisch of nodig is. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het werk dat ik met jou doe.

Jouw rechten

Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je ten alle tijd. Je mag me hierover altijd aanspreken.

ALGEMENE VOORWAARDEN SAMENKIND COACHING & TRAINING

Samenkind coaching en training wil kwaliteit leveren. Wij zullen ons houden aan de eisen van zorgvuldigheid, rechtsgeldigheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. In het onderstaande concretiseren wij deze beginselen.

1.0 Toepasbaarheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Samenkind coaching en training betreffende deelname aan of opdracht tot het geven van trainingen en/of coaching, hierna te noemen ‘training’ of ‘coaching’.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door Samenkind Coaching en training.

2.0 Aanbieding en overeenkomst

2.1 Een aanbieding heeft een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de aanbieding. Aanvaarding van de aanbieding na de genoemde termijn heeft geen bindende voorwaarden voor Samenkind coaching en training.

2.2 De overeenkomst tussen opdrachtgever en Samenkind coaching en training komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de aanbieding of in geval van ‘open inschrijvingen’ door ondertekening van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier. In geval van coaching door ondertekening van het coachingscontract door gecoachte.

2.3 Mondelinge toezeggingen verbinden ons slechts nadat wij deze mondelinge toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk hebben bevestigd.

3.0 Annulering door opdrachtgever

3.1 De opdrachtgever voor een training of coaching heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training of coaching te schriftelijk te annuleren per mail of brief .

3.2 Bij annulering langer dan één maand voor aanvang van de training of coaching is de opdrachtgever verplicht 50% van het overeengekomen bedrag voor administratiekosten te betalen.

3.3 Bij annulering tussen één maand en twee weken voor aanvang van de cursus of coaching is de opdrachtgever verplicht 75% van het overeengekomen bedrag te betalen.

3.4 Bij annulering korter dan twee weken is de opdrachtgever verplicht het volledig overeengekomen bedrag te betalen.

3.5 In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de training of coaching deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus of coaching deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

3.6 Indien de opdrachtgever binnen een lopend traject een annulering van een bijeenkomst doorgeeft alvorens de aanvang van de bijeenkomst zal Samenkind coaching en training extra kosten in rekening brengen ter hoogte van het uurtarief en eventuele reiskosten die zijn gemaakt. 

4.0 Annulering door Samenkind coaching en training

4.1 Samenkind coaching en training heeft in geval van een training met ‘open inschrijving’ het recht om zonder opgave van redenen deze training te annuleren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze opdrachtgever aan Samenkind coaching en training betaalde bedrag binnen 14 dagen.

4.2 Samenkind coaching en training heeft het recht om de trainingslocatie te wijzigingen wanneer er minder of meer deelnemers aanwezig zijn dan verwacht.

4.3 Samenkind coaching en training gaat bij minder dan het minimale aantal deelnemers in gesprek met deelnemers over de doorgang/annulering/verzetten van de training.

5.0 Communicatie

5.1 De opdrachtgever zal Samenkind coaching en training steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke Samenkind coaching en training noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten.

5.2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever Samenkind coaching en training apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties die Samenkind coaching en training aan de opdrachtgever ter kennis brengt.

5.3 Vragen van administratieve aard zullen binnen een week beantwoord worden. Mocht een brief een langere verwerkingstijd vragen, dan zullen wij de opdrachtgever binnen een week een bericht van ontvangst sturen en een indicatie geven wanneer deze een antwoord kan verwachten.

6.0 Wijzigingen

6.1 Hoewel Samenkind coaching en training een verzoek om in te stemmen met wijzigingen, aanvullingen en correcties van de overeengekomen werkzaamheden steeds welwillend wil overwegen, is Samenkind coaching en training tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht.

6.2 Een dergelijke instemming kan slecht uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven.

6.3 Wanneer Samenkind coaching en training instemt met de wijzigingen, aanvullingen of correctie van overeengekomen werkzaamheden, kan een zodanige wijziging, aanvulling of correctie invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van uitvoering of levering. Meerwerk en extra leveringen worden door Samenkind coaching en training steeds volgens de geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Minder werk kan weliswaar tot vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch Samenkind coaching en training behoudt zich het recht voor om de opdrachtgever de door Samenkind coaching en training gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparatuururen, alsmede de gederfde winst in rekening te brengen.

7.0 Geheimhouding

7.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. In geval van beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingplichten in stand.

8.0 Prijs

8.1 De prijzen van Samenkind coaching en training zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd.

8.2 Indien de opdrachtgever niet BTW-plichtig is, heeft Samenkind coaching en training toch het recht BTW in rekening te brengen.

9.0 Betaling

9.1 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door Samenkind coaching en training anders is aangegeven, dient betaling van de door Samenkind coaching en training verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Trainingen met ‘open inschrijving’ vormen hierop een uitzondering.

9.2 De betaling van een training met ‘open inschrijving’ dient vooraf en wel 14 dagen voor de aanvangsdatum te zijn voldaan.

9.3 Indien de opdrachtgever binnen de hiervoor gestelde betalingstermijn een factuur niet heeft voldaan, is Samenkind coaching en training gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, over het bedrag van deze factuur per maand of een gedeelte daarvan de geldende dagrente in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag. Indien en Samenkind coaching en training vervolgens de vordering ter incassering uit handen geeft, is de opdrachtgever bovendien aan Samenkind coaching en training een bedrag van alle aan de incasso verbonden kosten verschuldigd, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijke, die worden gesteld op 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 500,- per onbetaalde factuur, te voldoen.

9.4 Indien de opdrachtgever is gestart met de training, is hij/zij het gehele bedrag verschuldigd.

10.0 Auteursrecht

10.1 Het auteursrecht op de door Samenkind coaching en training uitgegeven brochure en trainingsmateriaal berust bij Samenkind coaching en training, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Samenkind coaching en training zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

11.0 Aansprakelijkheid

11.1 Samenkind coaching en training is nimmer aansprakelijk voor vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is voorts uitdrukkelijk uitgesloten.

11.2 Samenkind coaching en training is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de opdrachtgever zelf of door personen, die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is.

11.3 De opdrachtgever vrijwaart Samenkind coaching en training en haar medewerkers of externe partijen die in naam van Samenkind coaching en training training of coaching uitvoeren, voor aanspraken van derden terzake van schade, welke wordt veroorzaakt door het gebruik dat van het door Samenkind coaching en training (op)geleverde wordt gemaakt.

12.0 Geschillen

12.1 De overeenkomst met de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht

12.2 Alle geschillen worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen.

12.3 Geschillen welke voortvloeien uit een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en niet behoren tot de competentie van de kantonrechter zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van Samenkind coaching en training.

13.0 Bedenktijd

13.1 De deelnemer heeft na inschrijving van een open training een bedenktermijn van zeven werkdagen.

14.0 Klachtenregeling

14.1 Mocht u als opdrachtgever of deelnemer een klacht hebben, dan krijgt u binnen 2 weken een reactie hier op. We streven ernaar uw klacht binnen vier weken afgehandeld te hebben. Mocht de afhandeling langere tijd in beslag nemen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Uiteraard kunt u daarbij rekenen op vertrouwelijkheid onzerzijds. We zullen uiteraard allereerst alle moeite doen om samen met u het probleem op te lossen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan wordt er een onafhankelijke derde ingeschakeld. Die derde partij kan een gezamenlijk te kiezen mediator zijn. De uitspraak van de derde is dan bindend. Klachten worden geregistreerd en drie jaar bewaard.

15.0 Uitvoering, rapportage en garantie

15.1 Samenkind coaching en training staat ervoor in dat de werkzaamheden op vakbekwame wijze en naar beste inzicht en vermogen zullen worden uitgevoerd.

15.2 Om er zeker van te zijn dat de professionaliteit op een vereist niveau blijft, hebben we regelmatig bijscholing en  intern overleg over thema’s uit ons vakgebied middels intervisie en is Samenkind coaching en training aangesloten bij de NOBTRA.

Ik controleer regelmatig of Samenkind aan dit privacybeleid voldoet. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kunt je contact opnemen met mij: Verena Kraaij

Willem de Zwijgerlaan 126, 6904CR te Zevenaar / Tel. 06-42346103 / mail: verena@samenkind.nl

K.v.K. nummer: 63882329 / BTW nummer: NL001923427B44

Samenkind draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders